FANDOM


Включає CC-BY-SA матеріали з Вікіпедії: стаття Рівні організації живої матерії (автори)

Рі́вні організа́ції живо́ї мате́рії — ієрархічно супідрядні рівні організації біосистем, що відображають рівні їх ускладнення. Найчастіше виділяють шість основних структурних рівнів життя: молекулярний, клітинний, організмений, популяційно-видовий, біогеоценотичний та біосферний. У типовому випадку кожен з цих рівнів є системою з підсистем нижчого рівня і підсистемою системи вищого рівня.

Слід підкреслити, що побудова універсального списку рівнів біосистем дотепер була неможлива. Виділяти окремий рівень організації доцільно в тому випадку, якщо на ньому виникають нові властивості, відсутні у систем нижчого рівня. Наприклад, феномен життя відомий на клітинному рівні, а потенційне безсмертя — на популяційному. При дослідженні різних об'єктів або різних аспектів їх функціонування можуть виділятися різні набори рівнів організації. Наприклад, у одноклітинних організмів клітинний і організменний рівень збігаються. При вивченні проліферації (розмноження) клітин багатоклітинного рівня може бути необхідне виділення окремих тканинного і органного рівнів, так як для тканини і для органу можуть бути характерні специфічні механізми регуляції досліджуваного процесу.

Одним із висновків, що випливають із загальної теорії систем є те, що біосистеми різних рівнів можуть бути подібні у своїх істотних властивостях, наприклад, принципах регуляції важливих для їхнього існування параметрів. Системологія завершуе формування біофізики складних систем і факт відкриття первиного системогенезу та іерархічного полісубстратного системогенезу складають основу рівнів організаціі біологічних об'єктів.

Молекулярний рівень організації життя

Це специфічні для живих організмів класи органічних сполук (білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти тощо), їх взаємодія між собою і з неорганічними компонентами, роль в обміні речовин та енергії в організмі, зберіганні спадкової інформації та її передачі. Цей рівень можна назвати початковим, найбільш глибинним рівнем організації живого. Кожен живий організм складається із молекул органічних речовин—білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів, жирів, які знаходяться в клітинах. Зв'язок між молекулярним і наступним за ним клітинним рівнем забезпечується тим, що молекули — це той матеріал, з якого створені надмолекулярні клітинні структури. Тільки вивчивши молекулярний рівень можна зрозуміти, як протікали процеси зародження і еволюції життя на нашій планеті, якими є молекулярні основи спадковості і процесів обміну речовин в організмі. Адже саме на молекулярному рівні відбувається перетворення всіх видів енергії і обмін речовин в клітині. Механізми цих процесів також універсальні для всіх живих організмів.

Тканинний рівень організації життя

Тканинний рівень представлений тканинами, що об'єднують клітини певної будови, розмірів, розташування і подібних функцій. Тканини виникли в ході історичного розвитку разом з багатоклітинністю. У багатоклітинних організмів вони утворюються в процесі онтогенезу як наслідок диференціації клітин. У тварин розрізняють кілька типів тканин (епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова, а також кров і лімфа). У рослин розрізняють меристематичну, захисну, основну і провідну тканини. На цьому рівні відбувається спеціалізація клітин.

Органний рівень організації життя

Органний рівень представлений органами організмів. У найпростіших травлення, дихання, циркуляція речовин, виділення, пересування і розмноження здійснюються за рахунок різних органел. У досконаліших організмів є системи органів. У рослин і тварин органи формуються за рахунок різної кількості тканин. Для хребетних характерна цефалізація, яка захищається в зосередженні найважливіших центрів і органів чуття в голові.

Організмовий рівень організації життя

Представлений одноклітинними і багатоклітинними організмами рослин, тварин, грибів і бактерій.

Клітина — основний структурний компонент організму. З клітин утворені тканини та органи багатоклітинних організмів.

Популяційно-видовий рівень організації життя

Представлений в природі величезною різноманітністю видів і їх популяцій.

Компоненти:

  • Групи споріднених особин, об'єднаних певним генофондом і специфічною взаємодією з навколишнім середовищем

Біогеоценотичний рівень організації життя

Представлений різноманітністю природних і культурних біогеоценозів у всіх середовищах життя.

Біосферний рівень організації життя

Представлений вищою, глобальною формою організації біосистем — біосферою.

Дуркоморські роздуми про органічне життя

Науковці дуркомор'я порівнявши різні форми розумних істот, прийшли до висновку, що органічне життя це найдосконаліша форма організації матерії, проте й найнебезпечніша, оскільки при певному кодуванні на молекулярному та тканнинному рівні фактично є незнищенною всепожираючою самовідтворюючоюсь формою матерії, а ні спека, а ні холод, радіація чи інші чинники зовнішнього не взмозі вплинути на неї, якщо органіка не закодована піддаватись такому впливу... з тієї ж причини й існує старіння, оскільки єдиним способом контролю над органічним життям, щоб воно не поглинуло всесвіт є самоконтроль, тобто органіка сама в собі містить код, що її руйнує.

З цієї ж причини в органічних істот, що досягли рівня розумних істот є конфлікт між рівнями організації, як приклад, можна привести конфлікт між клітинним рівнем і організменним, коли клітина стає безсмертною і безконтрольно розмножується, що на організменному рівні визначається як онкологічна хвороба... також можна привести приклад конфлікту між популяційним і організменним рівнями, тобто розумний організм хоче жити як довше або вічно а популяційно-видовий рівень зацікавлений в тому, щоб вид оновлювався, тобто щоб представники виду у свій час старіли та помирали... також може бути конфлікт і навищих рівнях, набриклад біосферний рівень може вирішити, що якись вид істот зайвий або шкідливий, тож звісно що популяційно-видовий рівень буде проти...

Природа

Бережіть біосферу!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.