FANDOM


«Русине! Матюкы пжеврастчають тебе на україньского окупанта!»
~ Командір Войска про пжеврастченя
«Днясь ты ґнеш матюкы, а взавтрї тôбї цимы рукамы хлїб браць.»
~ Командір Войска про матюкы
«Говоры по русиньскы, на языку тво народу.

Нї слушай україньскы окупацїйнї властї. Русинскый — цо твой матерный матерыньскый язык.»
~ ВРО [1] «Сабадшааґ»[2]

Гішторічнї факты

Iwpolzyj Rysunske 01

Зôстаткы вшистко канонїчного мôстового пшеходу із Вавїлону на Тжоєштчину к Ужґороду і дальше до Бжатіславы

Тупї україньскі шпёціалісты утвїрждають, што Бôґ розвалыв Вавїлоньску башню, кабы не допустїть зїмного чїловїка до небїс. Вшистко ґрамотнї русиньскі шпёціалісты в резултатї пшовїдёных екшперіментов точна выявылы: што то тоґдышнї українські шовінїсты у главї з ізвірґом роду чїловіческого Тшембітком, пабоючысь, просто гыштруючысь зо страху од бардзо ся розвїваючой русинськой цївілїзації, такым нечїловїческым варварскым способом розрушылы новый ся строївшый мôст мїжду Вавїлоном і Ужґородом [3].

У качестве опôр етого мôсту зосталісь сооружїня, кторы нынїшнымы бїстолковымы учёнымы ся трактують как небїзїзвёстны єґіпецкы пїрамїды [4], на какїх, тым не меньше, українські окупанты тутôждє навїсылы своїх жôвта-блакитных флаґôв.

Паскôльку у русинов тагды істчо не было вшисткоканонїчного моцнобоївого мопеда, ефектівно противостояты варварьскым шовїнїстїчным ухїштрїням пôдлых україньскіх недочїловїков в людьской подобї бардзо інтеліґентні русиньскі люды не моглы. Пжи цом русиньске войско єштє не обладало достатотчною боївою моцью. А значїт, передовôй во всём цївілїзованом свїтї пжоєкт спасты не пжедставляло воздмождным.

Што є первоє

Карпатьской Руси

Тжадыційный русинскый вясёлый мядвїдь™ на їсконно-кананїчнам старадавнїм ґєрбу

Што є первоє: Київ а ці Ужґород? У настоястчего русина сомнїнїй на сїй стчёт быть не могє. Первоклашнїк знає: русиньскый князь Іван Долґоногій, істчя технїческу документацію і технолоґію пжоізвôдства вшисткоканонїчных мопедов, случайно зашвєндзыв до Печерьскых горбôв. В дрёмучїм болотї посрёді дыкых україньскых тубілцев, звыклый до цівїлїзованой жизьнї князь основав лаґерь. Забыв пши том первый кый [5]. Так, от джевнёрусиньского слова «кый» і пойшло стародавнє слово «Кыїв», шта го безґрамотнї україньскі пісакі шо не розбере і собака заштринілі, ізпаґанілі, і в резултатї ізпаґанїня мы маємо етат сёгодняшній Київ. Із паґанава, Бôґом забытого україньского села пастав Київ. Старажылы-русины помнять, што на мїсті нынешнёго булвара Лесї Українкы было вонюче Казыне Болото. То лі дїло Ужґород! Ґород дружбы мадярьского і русиньского народов, із вїковымы традїціямы і споконвїчною културою поколїнь.

Каждна лавка Ужґороду, каждна мусорна трашівна урна, каждный камішек на жывопісных булварах так і пжомовляє:

«ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!!!» Та нїт! «Пусть жывут славнї Мадярьско і Руско, храні іх Бôґ, та хай так дальше ся льють рїкой дїньґы з Будапешту і Москвы!»

Подїрджуй русиньске

«Економіка дôвжна быть економною.»
~ Брежнєв про економіку
«Русине! Іспользуй русиньске, не трать русиньскы дїньґы на рохвіваня економікы окупантôв»
~ «Сабадшааґ» про своє

Каждный русиньскый патжеот має помнїты: уклад дїньґôв в економїку окупантôв — то є поліваня воды на мельніцу окупаціоных властїв.

Потому
 • Покупляй ісключытельно мадярьскы жувачкы, деодоранты і джынсы
 • Вырастчівай свôй укрôп на пжысадыбнôм участку
 • Потребляй ісключытельно мадярьску, словеньску, руску, сърпску й дупску пістчу; ізбігай україньскых пжодуктів
 • Ся запісуй в рзады тôлько ісконного Русиньского Войска; уныкай [6] ізбігай службы в аґресівной україньской армадї
 • Ся пжаштрыняй по горам тôлько на канонїчных русиньскых мопедах; уныкай сидіня на неканонїчнôй україньскôй «Верховині»; лутше уже кітайска «Делта»

Заб?єм ґвоздя у дупу україньской економїкы! Хай жывє русинско-мадьярска дружба повїк. ЫЫЫЫЫ!!!

Пжымїткы

 1. Всерусиньске Ôбьєдїнїня
 2. угор. «Свобода»
 3. А Богдан пши том єштє й стріляв по мірным русиньскым строїтелям з дурбалета
 4. пшыдуркі безґрамотнї
 5. Забыты кый і забыты куй — то є абсолутно разлїчны термы у русиньском языку.
 6. АААААА!!! Пжокляті окупанты!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.